ANBI-informatie

Naam van de instelling: Stichting Bijna Thuis Huis Udenhout

RSIN/fiscaal nummer: 859650200

Doelstelling:
Het creëren en in stand houden van een verblijfsmogelijkheid binnen de eigen omgeving in de vorm van een Bijna Thuis Huis, om (terminale) cliënten, woonachtig in een cirkel met een straal van ongeveer tien kilometer rondom Udenhout, alle ruimte, persoonlijke zorg, warmte en ondersteuning te geven die zij nodig hebben alsmede het bieden van ondersteuning aan direct betrokkenen van die (terminale) cliënten.

Bestuur:
Voorzitter: Edwin Langerak
Secretaris: Albert Jakobsen
Penningmeester: Corné Schellekens

Bestuurssamenstelling: 
De bestuursleden werken vanuit de bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuursleden hebben een zittingsperiode van telkens 3 jaar, die maximaal 3 maal verlengd kan worden. Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. In een later stadium zal er gekeken worden naar een inrichting van een dagelijks bestuur en Raad van Toezicht. Dit zal gedaan worden indien de situatie daarom vraagt qua omvang of complexiteit in de uitvoering.

Beleidsplan:
Bekijk hier ons beleidsplan.

Financiële verantwoording:
Zie bijlagen van beleidsplan.

Beloningsbeleid:
Voor het functioneren van een BTH zijn, zoals eerder vermeld, vooral veel vrijwilligers nodig. Om een en ander goed te organiseren en te coördineren gaat de voorkeur uit naar 2 coördinatoren, getraind volgens de VPTZ vastgestelde richtlijnen, die samen 20 tot 24 uur in dienst zijn. Er zal gestart worden met 1 coördinator die op ZZP basis diensten zal gaan leveren aan de stichting voor maximaal 10 uur per week.

Zodra de mogelijkheden zich voordoen zullen de coördinatoren in dienst treden van de stichting. Zij worden daarmee de enige betaalde krachten binnen de stichting BTH Udenhout. Het beloningsbeleid zal dan gebaseerd gaan worden op de CAO VVT. Zie ook hoofdstuk 5 van beleidsplan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2018 is een geschikte locatie gevonden aan de Schoorstraat 21 te Udenhout. Middels een omgevingsdialoog is de buurt in kennis gesteld van de voorgenomen plannen, daartoe is ook een informatiebrochure ontwikkeld. De vergunningen zijn door de gemeente op 20 december 2018 afgegeven. Belangrijk is nu het werven van vrijwilligers. In maart zal er een informatie avond voor vrijwilligers georganiseerd worden. De sleuteloverdracht staat gepland op 29 maart. Gedurende 6 maanden zal de woning gemoderniseerd worden. Doel is om de deuren op 1-11-2019 te kunnen openen. Zie ook hoofdstuk 1 van beleidsplan.

Anbi